Mediation


Waarom Mediation?

Elk bedrijf of organisatie heeft weleens te maken met (dreigende) conflicten en ook in de buurt, in de familie, vriendenkring of in de sport- of sociale vereniging kunnen zich conflicten voordoen. Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. U doet dus wat u al gewend bent te doen en dat is zelf uw probleem oplossen op basis van uw belang. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en ú bepaalt zelf de best mogelijke oplossing ter beëindiging van het conflict. Hierdoor is de op­lossing vaak beter dan een opgelegd oordeel van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Er zijn gedragsregels voor de mediator. Klik op deze link om die te lezen.


Waar gaat het eigenlijk om?

Een conflict ontstaat doordat mensen zich aangetast voelen in datgene wat belangrijk voor hen is: hun waarden en belangen. Daar­bij veronderstellen partijen dat dit duidelijk is. Vaak is dat echter juist níet het geval. Tijdens een media­tion maken partijen over en weer duidelijk waar het bij hun werke­lijk om gaat, wat echt belangrijk is voor een ieder. Er wordt dan getracht met dat nieuwe inzicht een aanvaardbare, toekomstgerichte oplossing te vinden. Dan blijkt in de praktijk veel meer te kunnen dan door betrokkenen voor mogelijk werd gehouden. Kortom: Mediation is een oplossingsproces gericht op de toekomst. Media­tion houdt rekening met hetgeen mensen wensen.


Wat doet een mediator?

De mediator maakt een onder­scheid tussen de emotionele en inhoudelijke aspecten van het conflict. Zij/hij brengt het gesprek tussen de partijen op gang en bewaakt en begeleidt het onder­handelingsproces. Zij/hij kan met hen samen praten en met ieder afzonderlijk. De mediator zorgt er­voor dat de betrokkenen alle mo­gelijkheden benutten om tot een oplossing te komen waar zij in de toekomst mee kunnen leven.


Wanneer wordt Mediation aanbevolen?

Mediation is geschikt voor alle conflictsituaties, zowel voor eenvoudige als voor technisch ingewik­kelde zaken. Met name in situaties waarbij mensen met elkaar willen of moeten blijven samenwerken of hun samenwerking op een bevredigende manier willen beëindigen. Het kan daarbij gaan om conflicten binnen arbeidsrelaties, op de werkvloer, binnen maatschappen of tussen bedrijven onderling. Me­diation is voorts de aangewezen weg in situaties waarin de betrokkenen elkaar blijven tegen komen: als deelnemers in een beperkte markt, als buren, als familie, als geschei­den ouders of als leden van een sport- of serviceclub.


Wat is nodig voor een succesvolle Mediation?

Vertrouwelijkheid/geheimhouding is nodig zodat betrokkenen hun belangen en diverse oplossingen kunnen onderzoeken zonder dat dit aan derden bekend wordt of in een juridisch proces tegen hen wordt gebruikt (de geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator). Voorts is nodig dat partijen een oplossing willen zoeken. Partijen moeten belang hebben bij een onderlinge oplossing. U houdt uw juridische positie (rechten/plicht) tijdens de mediation. U verandert die positie pas wanneer u een oplossing heeft bereikt waar u beter van wordt dan in een juridische procedure


Mogen er adviseurs bij zijn?

Advocaten, accountants en andere adviseurs kunnen u, indien nodig, bijstaan. Bijvoorbeeld om de gevol­gen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de media­tor. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de ge­heimhoudingsplicht.


  • Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation heeft grote voordelen vergeleken met een juridische pro­cedure bij de rechter:

• Een neutrale derde (mediator) begeleidt het proces en heeft geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook;

• Partijen gaan op basis van vrijwilligheid het mediationtraject in;

• Partijen houden zelf het heft in handen tijdens het oplossingsproces;

• Wat partijen wél willen (hun behoefte en belang) met het oog op de toekomst is richtinggevend;

• De oplossingsmogelijkheden zijn ongelimiteerd;

• De gang van zaken tijdens de mediation is informeel;

• Het conflict blijft binnenskamers, er geldt een geheimhoudingsplicht;

• Er wordt sneller een oplossing bereikt met uiteindelijk lagere en overzichtelijke kosten;

• De relatie tussen partijen wordt verbeterd; je kunt elkaar weer rustig ontmoeten in de kleine gemeenschap van Suriname.


  • Hoe ziet het mediation proces eruit?

De MGS biedt altijd eerst geheel vrijblijvend en kosteloos een informatiesessie aan. In deze informatiesessie wordt uitgelegd wat Mediation precies inhoudt, wat van partijen verwacht wordt en wat partijen van de mediator mogen verwachten. In deze informatiesessie wordt nog niet gesproken over het conflict of de oorzaak die tot het conflict geleid heeft.

Wanneer partijen besluiten een mediationtraject in te gaan dan volgt er een intakesessie waarin de conflictkwestie wordt vastgesteld (waar gaat het conflict precies over). In de intakesessie wordt ook een mediationovereenkomst getekend door de partijen en de mediator. In deze overeenkomst worden onder andere de afspraken vastgelegd over de aard van de conflictkwestie, de vrijwilligheid, de geheimhouding en de verdeling van de kosten.

Afhankelijk van de aard van het conflict en de ingewikkeldheid kan een mediation in drie tot acht sessies opgelost zijn. Partijen en de mediator maken zelf afspraken over wanneer en hoe vaak zij een mediationsessie willen inplannen. Bijvoorbeeld twee x keer per week als het dringend is of misschien juist 1 x per twee weken. Over de locatie waar de mediationsessies gehouden worden, worden in overleg afspraken gemaakt.

Wanneer partijen in een aantal sessies tot een oplossing gekomen zijn die voor hen beiden uitvoerbaar en acceptabel is (win-win oplossing), dan wordt de mediation afgesloten door de gemaakte afspraken op papier te zetten. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.